4.0 Hillitsemme ilmastonmuutosta ja huomioimme ympäristönäkökohdat kaikessa toiminnassamme kestävän tulevaisuuden takaamiseksi

Kiinteistöjen käytön ja ylläpidon merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä muodostaa perustan ISS:n ympäristövastuullisuustyölle, sillä kiinteistöt aiheuttavat lähes 40 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Olemme ISS Palveluissa sitoutuneet minimoimaan palveluratkaisuillamme asiakkaidemme kiinteistönkäytönaikaisia ympäristövaikutuksia. Jotta tämä onnistuu, toteutimme kattavan palvelujemme hiilijalanjälkilaskennan vuonna 2019 löytääksemme tehokkaimmat keinot vähentää hiilidioksidipäästöjä, toimia materiaalitehokkaasti, ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja rakentaa kiertotaloutta. Laskennan pohjalta laadimme vuoden 2020 aikana oman hiilitiekarttamme saavuttaaksemme tavoitteemme olla hiilineutraali vuonna 2035.

4.1 Ympäristövastuullisuuden jatkuvaa parantamista

Vaikutamme kestävillä palveluratkaisuillamme positiivisesti kiinteistöjen käytönaikaisiin ympäristövaikutuksiin.

Ympäristövastuullisuus sisältyy ISS:n arvoihin ja on keskeinen osa päivittäistä palvelutuotantoamme. ISS:n merkittävimmät ympäristövaikutukset muodostuvat raaka-aineiden ja muiden tuotteiden hankinnasta ja käytöstä sekä asiakaskohteisiin tapahtuvan liikkumisen CO2-päästöistä. Henkilöstömme päivittäisillä valinnoilla on vaikutusta ympäristövaikutusten minimoimisessa, mutta samanaikaisesti kehitämme hankintojemme ympäristövastuullisuutta yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Kestävillä palveluratkaisuillamme vaikutamme positiivisesti kiinteistöjen käytönaikaisiin ympäristövaikutuksiin, kuten energiankulutukseen, rakennusten ja materiaalien elinkaareen, sisäilman laatuun, materiaalitehokkuuteen sekä kiinteistövarallisuuden ylläpitoon.

4.1.1 Sertifioitua palvelua

ISS:llä on käytössä DNV GL:n myöntämä valtakunnallinen, kaikki kiinteistö- ja toimitilapalvelut kattava, sertifioitu ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä toimii työkaluna toiminnan jatkuvan parantamisen varmistamiseksi. Tämän lisäksi WWF:n Green Office -järjestelmä aktivoi pääkonttorin henkilöstöä osallistumaan oman työyhteisön ympäristövastuullisuuden kehittämiseen.

ISS:lle myönnettiin joulukuussa 2019 ISO 50001 -energianhallintastandardin mukainen sertifikaatti tunnustuksena energiatehokkuuden järjestelmällisestä ja jatkuvasta parantamisesta. Energianhallintajärjestelmä toteutettiin tukemaan kestävän kehityksen työtämme palveluidemme ympäristövaikutusten ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Järjestelmä on integroitu olemassa olevaan johtamisjärjestelmäämme, jossa kuvataan ISS:n tapa toimia energiatehokkaasti ja henkilöstön osaamista kehittäen. Sertifioitu energiahallintajärjestelmä osoittaa vaikutusmahdollisuutemme ja kykymme tarjota asiantuntemusta sekä innovatiivisia ratkaisuja rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi.

Tunnistamme ja arvioimme asiakaskohteissamme ja omissa toimipisteissämme ympäristöön liittyviä riskejä. Kehitämme turvallisuushavaintojen perusteella toiminnan turvallisuutta ympäristövastuullisuuden näkökulmasta sekä ehkäisemme ympäristövahinkojen syntymistä. Dokumentoimme ympäristövahingot ja -turvallisuushavainnot sähköiseen raportointityökaluun. Vuonna 2019 ei sattunut yhtään ISS:n toiminnasta johtuvaa ympäristövahinkoa, eikä ISS:n toimintaan kohdistunut ympäristölainsäädännön rikkomukseen liittyvää tutkintaa tai sanktioita.


4.2 Kestävä kehitys palveluissamme

Hiilineutraaliustavoitteella haluamme osoittaa sitoutumisemme toimenpiteisiin, joilla hillitään lämpötilan nousu Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti 1,5 celsiusasteeseen.

Ympäristövastuullisuus on olennainen osa päivittäistä palvelutuotantoamme asiakaskohteissamme. Vuoden 2019 aikana havaitsimme asiakkaidemme lisääntyneen tarpeen saada tietoa oman toimitusketjunsa hiilijalanjäljestä. Hiilineutraaliustavoitteet sekä niihin liittyvät tiekartat ovat yleistyneet kaikilla toimialoilla. Pystyäksemme jatkossa entistä tehokkaammin ehkäisemään palveluistamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia sekä tukemaan asiakkaidemme omia hiilineutraaliustavoitteita toteutimme kattavan palveluidemme hiilijalanjälkilaskennan vuodelta 2019. Hiilijalanjälkilaskenta perustuu GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardiin ja on toteutettu yhteistyössä Clonet Oy:n asiantuntijoiden kanssa.

Hiilijalanjälkilaskennan perusteella olemme laatimassa omaa hiilitiekarttaa saavuttaaksemme kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2035. Hiilineutraaliustavoitteella haluamme osoittaa sitoutumisemme toimenpiteisiin, joilla hillitään lämpötilan nousu Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti 1,5 celsiusasteeseen. Vuoden 2020 aikana työstämme hiilitiekartan, jossa kuvaamme hiilijalanjälkilaskennan perusteella tunnistetut toimenpiteet ja niiden aikataulun tavoitteen saavuttamiseksi.

Tunnistettuja toimenpiteitä tulevat olemaan esimerkiksi ravintolapalveluissa reseptiikan kehittäminen kestävän ruokakulttuurin luomiseksi, henkilöstön osaamisen kehittäminen hävikin minimoimiseksi sekä vastuullisten hankintojen kehittäminen yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa. Siivouspalveluissa jatkamme edelleen kemikaalivapaan siivouksen käyttöönottoa, minimoimme veden ja energian kulutusta resurssiviisaita siivouskoneita hyödyntäen sekä panostamme kestäviin hankintakriteereihin siivouspalveluissa tarvittavien tuotteiden ja välineiden osalta. Kiinteistön ylläpitopalveluissa ensisijaisia toimenpiteitä tulevat olemaan työkoneista ja liikkumisesta aiheutuvien CO2-päästöjen minimointi ajoneuvovalinnoin, koneiden käytön ja reittien optimoinnein sekä taloudellisen ajotavan koulutuksin. Kylmäaineiden käytön osalta tulemme kehittämään prosesseja niistä aiheutuvan ilmastokuorman pienentämiseksi.

Hiilineutraaliustavoitteen tueksi olemme luoneet myös symbolikuvan, jonka lanseeraamme tässä raportissa ja jolla jatkossa viestimme toimenpiteistä tavoitteemme edistämiseksi.

4.2.1 YK:n Global Compact -aloite ja kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat valintojamme

Olemme yrityksenä sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen kymmeneen vastuullisen yritystoiminnan periaatteeseen ihmisoikeuksien, työn, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan alueilta.

Merkittävät ympäristönäkökohdat toimivat pohjana toimintamme kehittämiselle ja tavoitteiden asettamiselle. Olemme valinneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ne, joihin pystymme liiketoiminnassamme merkittävästi vaikuttamaan. Ympäristötavoitteemme kiteytyvät kolmeen kestävän kehityksen ylätavoitteeseen: ilmastotekoihin, kestäviin kulutustottumuksiin ja veden käyttöön.

Palveluntuottajana pystymme palveluratkaisuillamme vaikuttamaan CO2-päästöjen minimointiin, energia- ja materiaalitehokkuuteen, kiertotalouteen sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen. Valitsemme kumppanimme ja käyttämämme tuotteet ympäristönäkökulmat huomioiden. Palvelutuotannossa suosimme uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja, kestäviä ja monikäyttöisiä tuotteita materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden varmistamiseksi sekä minimoimme palvelusta syntyvän jätteen määrää. Vuodesta 2018 alkaen olemme lisänneet työvaatevalikoimaamme muovipulloista ja tekstiiliteollisuuden leikkuujätteistä valmistettuja työvaatteita. Vuonna 2020 jatkamme ympäristövastuullisten työvaatteiden käyttöönottoa henkilöstöllämme.

4.2.2 Siivouspalveluja ilman puhdistusaineita

Siivouspalvelujen ympäristövastuullisuus on kehittynyt merkittävästi uusien menetelmien, koneiden ja välineiden käyttöönottamisen myötä. Kemikaalivapaa ylläpitosiivous on muuttanut perinteistä tapaa tuottaa siivouspalveluita. Haluamme alan edelläkävijänä viedä siivouspalveluja eteenpäin kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Erityisesti YK:n kestävän kehityksen tavoite numero 6 ”Puhdas vesi ja sanitaatio” ohjaa toimintaamme siivouspalveluissa.

Vuonna 2019 toteuttamamme hiilijalanjälkilaskenta kuvaa siivouspalvelumme aiheuttamaa ilmastokuormaa, joka aiheutuu kasvihuonekaasupäästöistä ilmakehään. Olemme ottaneet laskennassa huomioon palveluihin liittyvät välittömät ja välilliset päästöt elinkaaren aikana. Laskenta on osoittanut merkittävimmät keinomme vaikuttaa siivouspalveluista aiheutuviin ilmastovaikutuksiin.

Siivouspalvelun ympäristövastuullisuus perustuu kemikaalien käytön sekä veden- ja energiankulutuksen minimointiin, kestäviin hankintoihin, muovin käytön vähentämiseen, kiertotalouteen sekä jätteiden tehokkaaseen kierrätykseen. Arjen ympäristövastuulliset palveluratkaisut tukevat asiakkaidemme hiilineutraaliustavoitteita, mutta vähentävät myös konkreettisesti kiinteistön ympäristövaikutuksia ja vaikuttavat kiinteistön ja sen materiaalien elinkaareen. Asiakaskohteissa toimivan henkilöstömme esimerkin kautta vaikutamme myös ympäristövastuulliseen kulutuskäyttäytymiseen.

Suosimme ympäristömerkittyjä, uusiutuvista tai kierrätetyistä raaka-aineista valmistettuja tuotteita, jotka voidaan kierrättää edelleen.

Kemikaalivapaalla ylläpitosiivouksella muokkaamme perinteisiä siivouspalveluiden toimintatapoja ja vähennämme merkittävästi kemikaalien käyttöä, muovin kulutusta ja päästöjä vesistöihin. Kemikaalivapaa ylläpitosiivous toteutetaan nimensä mukaisesti ilman puhdistusaineita – ultrapuhtaan veden, siivouskoneiden ja mikrokuitutuotteiden avulla. Kemikaaleja käytetään puhdistusaineissa erilaisiin tarkoituksiin, ja monet yhdistävät puhtauteen hajusteilla aikaan saadun tuoksun. Uuden kemikaalivapaan ylläpitosiivousmenetelmän myötä tuemme myös ajatusta, että puhtaus ei tuoksu. Hajusteettomalla menetelmällä vaikutamme positiivisesti kiinteistön sisäilmaolosuhteisiin vähentämällä puhdistusaineista aiheutuvia sisäilmavaikutuksia.

Kestävät hankinnat ovat olennainen osa asiakkaalle tuottamaamme siivouspalvelua. Hankimme myös asiakkaidemme lukuun pehmopapereita sekä muita tuotteita, joiden hankinnassa huomioimme niiden valmistuksessa käytettävät raaka-aineet ja menetelmät. Suosimme aina ympäristömerkittyjä, uusiutuvista tai kierrätetyistä raaka-aineista valmistettuja tuotteita, jotka voidaan kierrättää edelleen materiaalina. Hyvänä esimerkkinä kiertotalouden ratkaisusta on 100-prosenttisesti kasvipohjaisten, elintarviketeollisuuden sivutuotteista valmistettujen puhdistusaineiden käyttäminen silloin, kun puhdistusaineiden käyttö on välttämätöntä.

Siivouspalvelun veden- ja sähkönkulutusta minimoimme koneellisilla menetelmillä, jotka toteutetaan vesi- ja energiatehokkailla siivouskoneilla. Vuosien 2017–2019 aikana olemme säästäneet yli 2,2 miljoonaa litraa vettä lisäämällä veden käyttöä minimoivien i-mop-yhdistelmäkoneiden käyttöä merkittävästi. Sama määrä puhdasta vettä on lahjoitettu Future Cleaning Technologiesin toimesta Made Blue -organisaatiolle kehitysmaihin.

 

Ylläpitosiivousaineiden kulutus

Siivousaineiden kulutus (litraa/siivooja)

20122013201420152016201720182019
11,912,978,59,59,98,56,4

4.2.3 Energiatehokkuutta kiinteistön ylläpitopalveluilla

Vuonna 2019 Energianhallintapalveluillemme myönnettiin ISO 50001 -sertifikaatti.

Palvelumme merkittävin ympäristövaikutus liittyy kiinteistöjenkäytönaikaisen energiankulutuksen hallintaan. Vuonna 2019 kiinteistön ylläpitopalvelut muodostivat noin 43 prosenttia liikevaihdostamme ja vaikutimme palveluratkaisuillamme kokonaisuudessaan jopa 1 TWh:n suuruiseen energiankulutukseen. Ammattitaitoisen henkilöstön ja kokonaisvaltaisen palvelun myötä olemme mukana pienentämässä Suomen kiinteistökannan aiheuttamia ilmastovaikutuksia. YK:n kestävän kehityksen tavoite numero 13 ”Ilmastotekoja” ohjaa kiinteistön ylläpitopalveluiden liiketoimintaamme ympäristövastuullisuuden näkökulmasta.

Kiinteistöalan toimijana meillä on merkittävä rooli myös Suomen kansallisvarallisuuden ylläpidossa, josta kiinteistövarallisuus muodostaa merkittävän osan. Kehitämme ja ylläpidämme kokonaisvaltaisesti kiinteistöjen toimintakykyä ja arvoa koko kiinteistön elinkaaren ajan. Lisäksi ammattilaisemme varmistavat kiinteistön käyttäjille optimaaliset sisäilmaolosuhteet kiinteistön käyttötarkoituksen huomioiden.

Liittämällä energianhallintapalvelut kiinteistön ylläpitopalveluihin yhdistämme asiakaskohteessa toimivan kiinteistönhoitajan työt sekä teknisten asiantuntijoiden tehtävät Energianhallintakeskuksen 24/7-läsnäoloon ja energiamanagerin osaamiseen. Vuonna 2019 teimme yli 21 000 havaintoa ja toimenpide-ehdotusta asiakkaidemme taloteknisten järjestelmien käyttö- ja energiatehokkuuden kehittämiseksi. Tämä on hyvä esimerkki konkreettisista arjen toimenpiteistä, joilla vähennetään kiinteistöjen käytöstä aiheutuvia CO2-päästöjä ja ylläpidetään rakennuskannan elinkaarta.

Vuonna 2019 Energianhallintapalveluillemme myönnettiin ISO 50001 -sertifikaatti. Sertifioidulla järjestelmällä varmistamme energianhallintapalveluidemme prosessien tehokkuuden, jatkuvan parantamisen sekä konkreettiset toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Haluamme viedä ammattitaitoisen henkilöstömme ja kokonaisvaltaisten palveluratkaisujemme avulla asiakkaidemme kiinteistöjä kohti hiilineutraaliutta.

Oman palvelutuotannon ilmastovaikutukset

Kiertotalous, materiaalitehokkuus ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen näkyvät aine- ja laitevalinnoissamme.

Vuonna 2019 toteuttamamme hiilijalanjälkilaskenta kuvaa kiinteistön ylläpitopalveluistamme aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamaa ilmastokuormaa. Laskennassa olemme ottaneet huomioon palveluun liittyvät välittömät ja välilliset päästöt elinkaaren aikana. Laskenta on osoittanut merkittävimmät keinomme vaikuttaa oman palvelutuotantomme ilmastovaikutuksiin.

Koneiden ja laitteiden käyttö muodosti hiilijalanjälkilaskennassamme merkittävän osan kiinteistön ylläpitopalvelun ilmastokuormasta. Toimintamallimme mukaisesti valitsemme aina palvelussa käytettävät laitteet ja työkoneet huomioiden niiden monikäyttöisyyden, elinkaaren ja käytönaikaiset ympäristövaikutukset. Koneiden käytössä kiinnitämme erityistä huomiota polttoaineen kulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin. Minimoimme työkoneiden käytöstä aiheutuvia ilmastovaikutuksia suunnittelemalla töille optimaaliset reititykset ja suoritusajankohdat. Tuotantoautojen käytön tehokkuutta kehitämme uudistetun paikanninjärjestelmän avulla sekä jatkossa myös henkilöstölle suunnatulla taloudellisen ajotavan koulutuksella.

Kestävät hankinnat ohjaavat palveluntuotannossa tarvittavien tuotteiden valintaa. Kiertotalous, materiaalitehokkuus ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen näkyvät aine- ja laitevalinnoissamme. Valitsemme laadukkaita komponentteja rikkoutuneiden tilalle sekä varmistamme ennakkohuolloilla teknisten järjestelmien toimivuuden. Käyttämämme lämmönsiirtonesteet ovat ympäristölle turvallisia, ja olemme luopuneet ympäristöä kuormittavista viemärinavausaineista. Viemärinavauksessa käytettävät kemikaalit olemme korvanneet mekaanisilla puhdistusmenetelmillä. Vuonna 2019 40 prosenttia huoltomiehistämme on suorittanut TUKESin määrittelemän kasvinsuojelututkinnon.

Toteutamme asiakkaidemme kiinteistöihin myös kylmäaineiden vaihtoja ja täydennyksiä. Kylmäaineiden ilmastovaikutus osoittautui merkittäväksi kiinteistön ylläpitopalveluiden hiilijalanjälkilaskennassa.

4.2.4 Ravintolapalveluilla luomme kestävää ruokakulttuuria

Valmistamamme ruoka on turvallista, ja tunnemme käyttämiemme raaka-aineiden alkuperän.

Me ISS:llä haluamme olla rakentamassa Suomeen uudenlaista kestävää ruokakulttuuria. Raaka-ainevalinnat ja moderni reseptiikka ovat avainasemassa kulutus- ja makutottumuksien uudistamisessa. Avaamalla uusia makumaailmoja tuhansille asiakkaillemme päivittäin voimme edistää vastuullisten raaka-aineiden päätymistä entistä useampaan kotikeittiöön, osaksi arjen ruokarutiineja. YK:n kestävän kehityksen tavoite numero 12 ”Vastuullista kuluttamista” ohjaa ravintolapalveluidemme vastuullisuustyötä.

Vuonna 2019 toteuttamamme hiilijalanjälkilaskenta antaa hyvän käsityksen ravintolapalvelumme aiheuttamasta ilmastokuormasta. Laskennassa olemme ottaneet huomioon palveluun liittyvät välittömät ja välilliset päästöt elinkaaren aikana, aina ruuan alkutuotannosta lounaan valmistamiseen, tarjoiluun ja hävikkiin.

Kestävät raaka-ainevalinnat ja niiden jäljitettävyys muodostavat perustan vastuulliselle ruokakulttuurille. Valmistamamme ruoka on turvallista, ja tunnemme käyttämiemme raaka-aineiden alkuperän. Emme käytä geenimanipuloituja raaka-aineita. Käytämme kotimaisia raaka-aineita, lähi- ja luomutuotteita sekä erilaisia sertifioituja raaka-aineita. Kaikki ravintolamme ovat Portaat Luomuun -ohjelmassa vähintään tasolla kaksi.

Korvaamalla lihatuotteita kasvikunnan proteiineilla vaikutamme merkittävästi ruoan alkutuotannon ympäristövaikutuksiin, kuten luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutoksen hillintään. Huomioimme ruokalistasuunnittelussa sesonkituotteet sekä tuotteiden hiili- ja vesijalanjäljet. Tarjoamme ravintoloissamme asiakkaille maukkaan kasvisruokavaihtoehdon päivittäin. Käyttämämme lihatuotteet ovat 100-prosenttisesti kotimaisia, ja olemme vähentäneet naudanlihan osuutta lihavalikoimassamme. Naudanlihan sijaan käytämme kotimaista rypsiporsasta ja broileria.

Huomioimme ruokalistasuunnittelussa sesonkituotteet sekä tuotteiden hiili- ja vesijalanjäljet.

Käyttämämme kalatuotteet ovat WWF:n suositusten mukaisia tai MSC- ja ASC-sertifioituja. Itämeren luonnon monimuotoisuuteen ja vesistökuormituksen vähentämiseen vaikutamme käyttämällä kotimaisella rehulla ruokittua ja Suomessa kasvatettua Benella-kalaa. Valikoimaamme kuuluu lisäksi Reilun kaupan ja Rainforest Alliancen tuotteita.

YK:n kestävän kehityksen tavoite kulutus- ja tuotantotapojen kestävyydestä sisältää myös pyrkimyksen ruokahävikin minimoimiseksi koko tuotantoketjun osalta. Vuonna 2019 olemme tehneet suunnitelmia ja toimenpiteitä ravintoloiden hävikin minimoimiseksi ja seurannan parantamiseksi. Suunnitelmallisella hävikin minimoimisella pystymme vähentämään ravintolapalvelujemme hiilijalanjälkeä lähes 10 prosenttia.

Ravintolapalveluissa noudatamme kestäviä siivous- ja puhdistusmenetelmiä. Vuonna 2019 otimme käyttöön kasvipohjaiset puhdistusaineet, jotka on valmistettu 100-prosenttisesti elintarviketeollisuuden sivutuotteista. Lisäksi käytämme ravintolasalien puhdistamisessa kemikaalivapaata siivousmenetelmää. Näin hyödynnämme siivouspalveluiden osaamista ja menetelmiä ravintolatilojen vastuulliseen siivoukseen.

4.2.5 Turvallisuuspalveluita resurssiviisaasti

Tuotamme turvallisuuspalveluja asiakkaillemme kiinteistöissä läsnä olevan henkilöstömme toimesta. Ammattilaisemme kohtaavat asiakkaidemme henkilöstön sekä vieraat tyypillisesti aulassa, vastaanottaessaan vierailijoita. Asiakkaidemme vastuullisuustavoitteet ohjaavat henkilöstömme toimintaa. Ohjaamme ja opastamme kiinteistön käyttäjiä kiinteistössä noudatettavien toimintamallien mukaisesti esimerkiksi jätteiden lajittelun, kestävien liikkumismuotojen ja ilmoittautumismenettelyjen osalta. Resurssiviisaus ohjaa toimintaamme – minimoimme turhaa raaka-aineiden käyttöä ja kierrätämme omasta toiminnastamme syntyvät jätteet. Sähköiset menetelmät puolestaan minimoivat paperin kulutusta ja tietokoneiden asetukset turhaa energiankulutusta. Tuotamme asiakkaillemme vastuullista turvallisuutta.

4.2.6 Ympäristöpalveluilla tuemme asiakkaidemme omia vastuullisuustavoitteita

Etsimme yhdessä asiakkaidemme kanssa ratkaisuja jätteiden määrän vähentämiseksi ja niiden kierrättämiseksi.

Osana kokonaispalveluratkaisuamme tarjoamme asiakkaillemme ympäristö- ja jätehuoltopalveluja. Palveluratkaisullamme vaikutamme positiivisesti asiakkaidemme kierrätys- ja kiertotalousratkaisuihin.

Ympäristöpalvelun perustan muodostavat lainsäädäntö ja jätehierarkia sekä asiakkaan omat tavoitteet. Etsimme yhdessä asiakkaidemme kanssa ratkaisuja jätteiden määrän vähentämiseksi ja niiden kierrättämiseksi. Tärkeä osa palveluratkaisuamme on jätteiden sisälogistiikkapalvelu, joka tehostaa kohteen kierrätystä sekä minimoi jätteiden kuljetuksista aiheutuvia CO2-päästöjä.

Räätälöimme ympäristöpalvelut kohteen tarpeiden mukaisesti niin, että ratkaisu muodostaa asiakkaalle kokonaisvaltaisen palvelun yhdistettynä monipuoliseen jäteraportointiin. Vuonna 2019 keräsimme asiakkuuksistamme yli 120:tä eri jätejaetta, jotka kaikki vietiin turvallisesti jatkokäsittelyyn. Raportointityökalumme avulla asiakkaamme voivat seurata jätemääriä kuukausi-, kvartaali- ja vuositasolla jätelajeittain, jäteluokittain, loppusijoituskohteittain sekä vastaanottolaitoksittain. Monipuolinen raportointi tukee asiakkaitamme heidän omissa viranomais- tai muissa raportointivaatimuksissaan.

Ympäristöjohtamisen asiantuntijapalveluilla vaikutamme tehokkaasti kiinteistönkäytön aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin. ISS Ympäristöasiantuntijat vastaavat esimerkiksi LEED-, BREEAM-, ISO 14001-, WWF:n Green Office- ja Ekokompassi-sertifiointiprojekteista.


4.3 Henkilöstömme ympäristövastuullisuuden toteuttajana

Jokainen ISS:läinen vaikuttaa päivittäisillä valinnoillaan toiminnan ympäristövastuullisuuteen.

Me 8 000 ISS:läistä vaikutamme päivittäin arjen valinnoillamme toimintamme ympäristövastuullisuuteen. Henkilöstömme ympäristöosaamisen kehittäminen ja vastuunottoon kannustaminen ovat perusta lukuisille tapahtumille ja kampanjoille, joita toteutamme pitkin vuotta.

Ilmastoteot ja erityisesti kestävä ruokakulttuuri olivat kantavana teemana vuoden 2019 tapahtumissamme. Valtakunnallisella Energiansäästöviikolla kannustimme henkilöstöämme ilmastotekoihin vastuullisilla valinnoilla ja toteutimme ravintola-alan ammattilaistemme resepteistä sähköisen kasvisreseptikirjan innostamaan koko henkilöstöämme tutustumaan maukkaiden kasvisruokien valmistamiseen.

Keväällä osallistuimme kansainväliseen kestävän kehityksen viikkoon, joka huipentui ISS:n globaaliin Zero Waste -päivään Maailman Ympäristöpäivänä 5.6.2019. ISS Zero Waste -kampanjasitoumuksen teki lähes 18 364 ISS:läistä.


4.4 Ilmastonmuutoksen hillintä omissa toimitiloissamme

Saimme vuonna 2019 energianhallintajärjestelmällemme ISO 50001 -sertifikaatin.

Merkittävin vaikutusmahdollisuutemme ilmastonmuutoksen hillintään piilee kiinteistöjen käytönaikaisen hiilijalanjäljen minimoimisessa asiakkaillemme tuotettujen kiinteistön ylläpito- ja energianhallintapalvelujen kautta. Samoja tekoja toteutamme kuitenkin pienemmässä mittakaavassa myös omissa toimitiloissamme muun muassa hankkimalla uusiutuvaa energiaa sekä kehittämällä toimitilojemme energiatehokkuutta. Lisäksi vaikutamme palveluistamme syntyviin CO2-päästöihin minimoimalla ajoneuvojen ja työkoneiden käytöstä aiheutuvia päästöjä. Saimme vuonna 2019 sertifikaatin ISO 50001 -energianhallintajärjestelmällemme, jonka tavoitteena on parantaa ilmastonmuutoksen hillinnän vaikuttavuutta asiakkaille tuottamiemme energianhallintapalveluiden avulla sekä omien tilojen ja liikkumisen osalta.

4.4.1 Omien toimitilojen energian ja veden kulutus

Vuonna 2019 hankimme EECS:n (European Energy Certificate System) alaisia RES-GO-sähkön (Renewable Energy Sources – Guarantee of Origin) alkuperätakuita 1 500 MWh, mikä vastaa ISS:n omien toimipisteiden energian kulutusta vuonna 2019. Sähkön tuotantomuotona on 100-prosenttisesti suomalainen tuulivoima. Pääkonttorimme sijaitsee LEED Platina -luokituksen saaneessa business parkissa. Toimitiloista aiheutuvia CO2-päästöjä vähensimme toteuttamalla vuonna 2019 useita tilatehokkuusprojekteja.

Käytämme toimipisteissämme kunnallista vedenjakelua, ja toiminnastamme syntyvä jätevesi menee kunnalliseen viemäriverkostoon. Omassa toiminnassamme käytämme vettä siivouspalveluissa, ravintolapalveluissa sekä kiinteistön ylläpitopalveluissa. Siivouspalveluissa minimoimme veden kulutusta erityisesti menetelmä- ja välinevalinnoin, ravintolapalveluissa muun muassa tehokkaalla tiskillä sekä suuttimien säädöillä ja kiinteistön ylläpitopalveluissa hiekan noston oikealla ajoittamisella.

ISS:n oma energian kulutus, energiaintensiteetti ja vedenkulutus

201720182019
Sähkön kulutus, MWh*)1 002,92 450,71 469,9
Sähkön ominaiskulutus, KWh/brm258,147,942,3
Lämmön ominaiskulutus, KWh/brm2**)137,6120140,4***)
Energian ominaiskulutus, KWh/brm2195,7167,9182,8***)
Veden ominaiskulutus, dm3/brm2**)274,7260,3233,2
*) Vuoden 2017 laskenta perustuu mitattuun tietoon. Vuosien 2018-2019 laskenta perustuu mitatun tiedon pohjalta laskettuun sähkön kokonaiskulutukseen.
**) Laskenta perustuu mitattuihin kulutustietoihin.
***) Mitattuun tietoon perustuvien kohteiden määrä on muuttunut vuonna 2019, minkä takia luku ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien lukujen kanssa.

4.4.2 Jätehuolto

Noudatamme toiminnassamme jätehierarkiaa eli lainsäädännön mukaista jätteiden etusijajärjestystä. Ensisijaisena tavoitteena on vähentää syntyvän jätteen määrää. Haluamme lisätä materiaalitehokkuutta ja varmistaa, että mahdollisimman suuri osa jätteistämme käsitellään materiaalina uusien tuotteiden raaka-aineiksi ja vasta toissijaisesti energiahyötykäytössä poltettuina. Jo vuonna 2018 olemme aloittaneet muovin erilliskeräyksen pääkonttorillamme. Tavoitteenamme on 65 prosentin kierrätysaste omissa toimipisteissämme.

Raportoimme päätoimipisteidemme jätteet ja hyötykäyttöasteet. Lisäksi ISS:llä on useita varasto- ja varikkotiloja. Vuonna 2019 päätoimipisteemme tuottivat yhteensä 60,32 tonnia jätteitä, joista materiaalikierrätykseen toimitettiin 62 prosenttia, joka jäi hieman alle tavoitteestamme. Jätteistä 1 prosentti oli vaarallisia jätteitä ja 37 prosenttia jätteistä hyödynnettiin energiantuotannossa. Jätteiden määrä väheni edellisistä vuosista. Raportoiduissa luvuissa mukana kahdeksan ISS:n päätoimipisteen jätemäärät, jotka perustuvat jätehuoltoyritysten jäteraportteihin.

Jätemäärät jätejakeittain (tonnia)

201720182019
Tietosuojapaperi7,415,55,2
Tietosuojamateriaali0,00,10,0
Keräyspaperi10,57,49,1
Keräyspahvi ja -kartonki5,06,44,7
Biojäte11,917,113,0
Ruokaöljyt ja -rasvat0,00,00,1
Lasi2,32,11,9
Metalli2,42,32,8
Rakennusjäte0,00,00,1
Kuormalavat0,00,10,2
Energiajäte6,49,97,9
Poltettava sekajäte30,622,214,2
SE-romu0,30,41,0
Muut vaaralliset jätteet0,21,60,0
YHTEENSÄ77,185,160,3

Jätteiden loppusijoitus (%)

201720182019
Materiaalikierrätys516062
Energiahyödyntäminen483837
Vaaralliset jätteet121
Kaatopaikkasijoitus000

4.4.3 Kasvihuonekaasupäästöt

Toimitilojen ympäristövaikutuksiin ja päästöihin vaikutamme tilatehokkuuden optimoinnilla. Työpisteiden yhteiskäyttöisyys, työn muuttuminen entistä liikkuvammaksi sekä teknologian mahdollistama virtuaalinen työtapa ovat vähentäneet tilankäytön tarvetta. Digitaalisuus ja virtuaaliset työkalut luovat ekologisempia toimistoja, mutta ympäristövaikutukset vähenevät myös silloin, kun voimme tehdä töitä mistä tahansa; etätyömahdollisuuksien lisääntyminen vähentää ajokilometrejä ja päästöjä sekä säästää aikaa. Omalla pääkonttorillamme paransimme edelleen tilatehokkuutta 38 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Suunnittelemme ja rakennamme myös asiakkaillemme uusia työympäristöjä, joissa ihmiset viihtyvät ja pystyvät toimimaan tehokkaasti, tuottavasti sekä ympäristövastuullisesti.

Omien toimipisteidemme osalta vähensimme ilmastovaikutusta hankkimalla toimipisteissämme kulutetun sähkön verran päästötöntä sähköä. Hankimme EECS:n (European Energy Certificate System) alaisia RES-GO-sähkön (Renewable Energy Sources – Guarantee of Origin) alkuperätakuita 1 500 MWh. Sähkön tuotantomuotona on 100-prosenttisesti suomalainen tuulivoima.

Toimitiloihin liittyvän energiankulutuksen ohella päästöjä aiheutuu palvelutuotantoon liittyvästä liikkumisesta asiakaskohteesta toiseen, työkoneiden käytöstä sekä lentomatkustuksesta. ISS:n käyttämät autot ja työkoneet ovat leasing-autoja ja -koneita. Pääkonttorillamme on käytössä yhteiskäyttöinen sähköauto sekä kaksi polkupyörää monipuolistamassa liikkumista asiakaskohteisiin.

Työkoneista ja lentomatkustuksesta aiheutuvat CO2-päästöt ovat vähentyneet tasaisesti. Suurimmat syyt päästöjen vähentymiseen ovat tuotannonohjaus- ja GPS-järjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen sekä ICT-ratkaisujen kehittyminen ja käyttöönotto. Lentoja on korvattu jo usean vuoden ajan virtuaalineuvotteluin, mikä on vähentänyt lentojen päästöjä vuodesta 2012 lähtien.

Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt

201720182019
Scope 1: Tuotantoautot ja työkoneet (t CO2-ekv.)*)3 8793 9494 016 ***)
Scope 2:
Ostettu sähkö, kaukolämpö (t CO2-ekv.)
32222766**)
Scope 3:
Työmatkaliikenne, liikematkat, jätehuolto (t CO2-ekv.)
1 7131 7371454 ****)
Päästöintensiteetti
Liikevaihtoon suhteutettuna (t CO2-ekv./milj. €)
14,114,513,2
*) Vuosien 2017-2018 laskenta on toteutettu WWF:n Ilmastolaskurilla ja vuoden 2019 Clonetin OpenCO2.net-laskurilla.
**) Päästölaskenta on tehty Motivan käyttämien Suomen kaukolämmön ja sähkön tuotannon vuosittaisten tilastojen pohjalta. Vuoden 2019 laskennassa on käytetty myös paikallisten energiayhtiöiden ilmoittamia kaukolämmön päästökertoimia. Päästöissä ei ole huomioitu tuonti-/vientisähköä ja energiankulutuksia ei ole normitettu. Laskelmissa on huomioitu ISS:n ostama sertifioitu kotimainen tuulisähkö. Kylmäaineet eivät sisälly laskelmiin.
***) Edellisten vuosien luvuista poiketen vuoden 2019 luvussa ovat mukana myös pienkoneiden polttoaineet.
****) Edellisten vuosien luvuista poiketen vuoden 2019 luvussa ovat mukana myös hotelliyöpymiset.
Vuoden 2019 päästölaskenta on toteutettu OpenCO2.net-laskurilla.